เกี่ยวกับเรา - chulaorgantransplant.org
เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


        โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้บุกเบิกในด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต และเดิมทีงานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ แพทย์แต่ละฝ่ายจะทำงานแยกส่วนกันแต่ละอวัยวะ ต่อมาจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นทั้งผู้ที่รอรับบริจาคอวัยวะและผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว ทำให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพงานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยขึ้นในปีพ.ศ. 2556 เพื่อดำเนินงานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะ ประกอบไปด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ทำให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งนี้สามารถปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากขึ้น มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

    ภาพแสดงเหตุการณ์สำคัญและผลงานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

    ผลงานปลูกถ่าย final.png (199 KB)

     

     

    ภาพโครงการ