สิทธิและขั้นตอน - chulaorgantransplant.org
สิทธิและขั้นตอน

สิทธิการรักษาและขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาซึ่งแบ่งเป็นสิทธิต่างๆ ดังนี้

  1. สิทธิกรมบัญชีกลาง (สำหรับข้าราชการ)
  2. สิทธิประกันสังคม
  3. สิทธิรัฐวิสาหกิจ
  4. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ: สิทธิดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของต้นสังกัด ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องทำหนังสือส่งตัวและตรวจสอบสิทธิก่อนเสมอ

โดยในแต่ละสิทธิจะมีความครอบคลุมแตกต่างกันไป ตามตารางสรุปนี้

table2.jpg (335 KB)