บุคลากรทางการแพทย์ - chulaorgantransplant.org
บุคลากรทางการแพทย์

ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่


01(1).jpg (21 KB)

รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

doctor2.jpg (1.06 MB)