คำถามที่พบบ่อย - chulaorgantransplant.org
คำถามที่พบบ่อย การบริจาคอวัยวะหรือสมทบทุน 
 • สามารถติดต่อแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ได้ 3 ช่องทาง คือ

   1. ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
    เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น.
    วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 14.00 น.
    โทร. 02 256 5079
   2. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ชั้น 11 และศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในช่วงวันและเวลาราชการ
   3. แจ้งความจำนงอุทิศร่างกายฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ คลิก

   

 • ผู้ประสงค์จะแสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หากยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับการยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และไม่มีกำหนดว่าอายุมากกว่าเท่าใดจึงจะไม่รับ
  2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค และพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
  3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับคดี
 • ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรราชการ จำนวน 1 ฉบับ เท่านั้น

  1. ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
  2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ
  3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
  4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคตับ และไม่ติดสุรา
  5. อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ด
  6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
 • ได้

  ผู้บริจาคที่มีชีวิต สามารถเป็นบิดา มารดา พี่น้อง ลูก หลาน ลุงป้า น้า อา หรือ สามี/ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี หรือมีบุตรด้วยกันแล้วอย่างน้อย 1 คน และต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง